• Bannerkbarwebosha.jpg
  • coronavirus.jpg
  • smoke-free.jpg

 azwan

Penubuhan Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UTeM (PKKP) adalah selaras dengan intisari di dalam Enakmen Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994 yang secara khusus memastikan aspek keselamatan, kesihatan dan kebajikan warga UTeM terjamin. Amalan “Budaya Kerja Selamat dan Sihat” merupakan slogan yang kita pegang bagi menjamin kadar sifar kemalangan dan penyakit berkaitan pekerjaan di UTeM.

Bagi mencapai visi dan misi keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) di UTeM tercapai, pihak PKKP bertanggungjawab untuk mentadbir dan melaksanakan undang-undang yang berhubungan dengan KKP di UTeM ini. Antara mandat yang dijalankan oleh PKKP adalah melindungi warga UTeM dan pihak yang berkaitan daripada penyakit dan kecederaan yang berkaitan dengan kerja. Perkara-perkara terutamanya yang berkaitan dengan keselamatan, kesihatan dan kebajikan warga UTeM dan orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti kerja yang sentiasa diberi keutamaan oleh PKKP melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan.

Dalam usaha untuk memastikan aspek KKP di UTeM, pihak PKKP menjalankan tiga tanggungjawab utama iaitu menetapkan standard, penguatkuasaan dan promosi kesedaran KKP. Dalam usaha untuk memastikan PKKP memberi perhatian lebih KKP di UTeM, semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan secara berkala dari masa ke semasa. Untuk meningkatkan keselamatan dan kesihatan di UTeM dengan lebih lanjut, pihak pengurusan UTeM dan warga UTeM amnya perlu bersatu dan bekerja bersama-sama.

Ia akan menjadi satu penghormatan yang hebat bagi pihak PKKP, warga UTeM boleh melayari laman sesawang kami untuk memperoleh apa-apa maklumat mengenai keselamatan dan kesihatan yang diperlukan. Di samping itu, PKKP juga membuat ada kemudahan atau saluran untuk pelanggan-pelanggan kami juga orang awam untuk menyuarakan cadangan mereka, maklum balas, aduan dan pertanyaan. Warga UTeM dialu-alukan untuk menggunakan saluran ini untuk memberikan apa-apa input mengenai isu keselamatan dan kesihatan. Pihak PKKP ini sentiasa bekerja keras dan menentukan untuk memenuhi keperluan untuk mencapai matlamat menjadikan Budaya Kerja Selamat dan Sihat sebagai amalan harian Malaysia.

Azwan Bin Aziz